آیا اسلام واقعا دین صلح است؟ قطعا نه

ابتدا ادعا می کنند: “اسلام دین صلح است”؛ ولی زمانی که پای اجرای دستورات قرآن به میان بیاید قطع دست و پا داریم. کشتار مخالفان داریم.اسارت زنان و کودکان داریم.هزار جنایت داریم که مجوزش را قرآن داده است. این مجوزهای قرآن است که باعث می شود افراد قسیّ القلب و جانی مانند خمینی و خامنه ای و فلاحیان بوجود آیند. طبق قرآن آنان اشتباهی نکرده اند!.

اسلام به هر مسلمان اجازه کشتار افراد دیگر غیر مسلمان را داده است و ایشان می توانند اموال را غارت و زنان آن بیچاره را هم پس از اعدام به بردگی ببرند! این قرآنی که مجوز چنین رفتاری داده است، بعنوان کتاب آسمانی و کلام خدا قابل اعتنا نیست.براحتی می توان انسانیت و حقوق بشر امروز را با عقل و خرد بدست آورد. اما مرجع قرار دادن کتابی که امر به خونریزی و کشتار و بردگی و بطور خلاصه : ایجاد خشونت کرده است، چیزی جز نفرت و کشتار در پی ندارد.چیزی که در کل جهان اسلام قابل دیدن است. البته در سده های گذشته هم همین بوده ولی خبر آن را کسی نداشته است،چون نه دوربینی بود و نه اینترنت و اخباری.

Advertisements

5 thoughts on “آیا اسلام واقعا دین صلح است؟ قطعا نه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s